താരാരാജസമകോമളവദനേ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

താരാരാജസമകോമളവദനേ

താരേ മദിരമദാരുണനയനേ

വരുണീപാനത്തെ ചെയ്‌തുമദിച്ചു

ശ്രീരാമനേയും മറന്നു നികാമം

ചെയ്‌ത സഹായങ്ങളൊക്കെ മറന്നു

ഏതും ഭയം കൂടാതായതും ചേരും

അർത്ഥം: 

സുന്ദരീ താരേ മദ്യത്തിന്റെ മദം കൊണ്ട് ചുകന്നകണ്ണോടുകൂടിയുള്ളവളേ, മദ്യപാനത്താൽ വല്ലാതെ മത്ത് പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ ശ്രീരാമനെ മറന്നു. ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന് തീരെ ഭയമില്ലാതായി.