ചാരുവീരനഹമിതെന്നു കരുതീടേണ്ട

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അക്ഷകുമാരൻ

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ഹനുമാനഥ മന്ത്രിപുത്രം

കോപത്തൊടും യമപുരത്തിനയച്ചശേഷം

താവല്‍ സുതം ദശമുഖം തമുദാരമക്ഷം

പോവാനയച്ചു സ സമേത്യ ജഗാദ ചൈവം

ചാരുവീരനഹമിതെന്നു കരുതീടേണ്ട വിരവിലിന്നു

തരണിതനയസദനമിന്നു വിരവിനോടുപൂകിപ്പന്‍

ആരെടാ കപിയെ വരുന്നവനാരെടാ കപിയെ

കര്‍ക്കശാംഗനായ നീയും ഇക്കുലാവനി നടുവില്‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അക്ഷൻ രാവണന്റെ ഒരു മകനാണ്. അദ്ദേഹം ഹനൂമാനുമായി യുദ്ധത്തിനു വരുന്നു. ഹനൂമാൻ വധിക്കുന്നു

അനുബന്ധ വിവരം: 

ഈ രംഗമൊന്നും പതിവില്ല.