ഗുഹയില്‍ നാം പോയാല്‍പിന്നെ

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

ഗുഹയില്‍ നാം പോയാല്‍പിന്നെ ദഹനലക്ഷ്‌മണബാണം

നിഹനിക്കും തത്ര നഹി സംശയമിദാനീം

രാമകാര്യത്തിന്നായല്ലോ മരിച്ചു ജടായു മുന്നം

കിമപി ഫലം കൂടാതെയായ്‌ നമ്മുടെ മരണം

എങ്കിലിനി നാമെല്ലാരും ഇവിടെ മരിക്ക തന്നെ

സങ്കടംകൂടാതെ ദര്‍ഭ വിരിച്ചു ശയിക്ക വേഗാല്‍