ഇന്ദ്രനേയും ജയിച്ചോരു ഞാനിഹ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

ഇന്ദ്രനേയും ജയിച്ചോരു ഞാനിഹ

നന്ദിയോടെ വസിക്കില്‍ നീയെന്തു

മന്നവ കോപത്തെ ചെയ്യുന്നതെന്തിനു

ഇന്നിവനെ വധിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ പോരുമേ

മര്‍ക്കടത്തിനെ ബന്ധിച്ചു ഞാന്‍ നിന്റെ മുമ്പിലാക്കീടുവന്‍

എത്രയെങ്കിലും മര്‍ക്കടനാമിവന്‍

ശത്രുവോ നമുക്കെന്നുടെ താത കേള്‍

ശക്തരായിട്ടു ദിക്ക്‌പാലരെങ്കിലും

യുദ്ധത്തില്‍ നമ്മോടേവരെതിര്‍ക്കുന്നു

തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മേഘനാദൻ എന്ന ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പദമാണിത്.