ഇക്ഷണം രാഘവനിഹ

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിജട

ഇക്ഷണം രാഘവനിഹ ലക്ഷ്‌മണനുമായി വന്നു

ഇക്ഷുചാപതുല്യാംഗന്‍ വളര്‍ക്ഷവസ്‌ത്രധാരികളായി

ശോഭയേറും വെള്ളക്കുട പിടിപ്പിച്ചു വിഭീഷണന്‍

അഭയനായി വാഴുന്നിതു അതിസുഖമോടു തന്നെ

പങ്‌ക്തികണ്‌ഠനുമെല്ലാരും രക്തവസ്‌ത്രധാരികളായ്‌

അദ്ധാ ഖരബദ്ധരഥമോടു തെക്കുപോകുന്നതും

തിരശ്ശീല

അർത്ഥം: 

ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.