അത്ഭുതാംഗുലീയവും ഗ്രഹിക്ക

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

മുറിയടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

അത്ഭുതാംഗുലീയവും ഗ്രഹിക്ക വൈദേഹി

വായുതനയനാകും ഹനുമാനല്ലോ ഞാന്‍

അർത്ഥം: 

ഇതാ അത്ഭുതാംഗുലീയം. വാങ്ങിയാലും വായുവിന്റെ മകനായ ഹനൂമാൻ ആകുന്നു ഞാൻ.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അംഗുലീയം ശിരസ്സിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് ആദരവോടെ സീതയുടെ കയ്യില്‍ കൊടുക്കുന്നു.