ഹന്ത ബഹുയുക്തമിതു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

ഹന്ത ബഹുയുക്തമിതു മന്ത്രിവരരേ, വചനം

അന്തരമതില്ല സുഖമന്ത്രമിതുതന്നെ മേ

അസ്തുഭവതാം ഭവികമത്ര സതതം മനസി

ശത്രുചരിതം കരുതി മിത്രരൊടു വാഴ്ക പോയ്