സൂര്യനന്ദന ഹേ മൽസഖേ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

പ്രസ്ഥാപ്യ ദുര്യോധന ഏവമുക്ത്വാ

യുദ്ധപ്രിയം താപസപുംഗവം തം

ആത്താനുരോഷോ രവിനന്ദനാദ്യാ-

നിത്യാബഭാഷേ നിജമിത്രവർഗ്ഗാൻ

സൂര്യനന്ദന! ഹേ മൽസഖേ! കേൾക്ക, വീര്യവാരിനിധേ!

ശൗര്യവാരിനിധിയാകുമെന്നുടയ

വീര്യമാശു കരുതാതെ ദർപ്പമൊടും,

വീരരായിമരുവും നമ്മോടാഹന്ത പോരിനിന്നു തരസാ

വൈരികളോരാതെ നേരേ തുനിഞ്ഞുപോൽ

പാരമതോർക്കിലുൾത്താരിങ്കലത്ഭുതം