സാരസായതനേത്ര കേൾക്ക

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

സാരസായതനേത്ര! കേൾക്ക മേ വാചം

മാരസുന്ദരഗാത്ര!

ഭൂരിഗുണാംബുനിധേ ശൂരമകുടമണേ!

വീരനൃപതിതിലക വാരസുനതവര

ചാരുപദകമല മേരുസുധീര!

വണ്ടുകളതിവേഗം കാൺക മേ കാന്ത! തണ്ടലർമധുപൂഗം

ഇണ്ടലകന്നു മുദാ തെണ്ടിച്ചെന്നോരോദിശി

കണ്ടു രഭസതരമുണ്ടു പുരുജമദമാണ്ടു

വിചരതി വിരണ്ടു മുരണ്ടു

കുന്ദമുല്ലസിക്കുന്നു കേകികളിതാ നന്ദിയോടാടീടുന്നു

മന്ദവായു വീശുന്നു കന്ദർപ്പാധിചേരുന്നു

ഇന്നു മനസി മമ നന്നീയധരമധു

തന്നു ബത പുണരുകൊനൂ മുതിർന്നു