വ്യാജമല്ല സുമതേ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

വ്യാജമല്ല സുമതേ! ഈശനുമെന്നോടാജിചെയ്കിലധുനാ

ആജവം തന്നെ പരാജിതനായിടും

രാജവംശോത്ഭവരാജൻ! ധരിച്ചാലും

ആജമീഡപതേ! കേൾ ഭോ സത്രഭോജിരാജനിഭാ! (=ഇന്ദ്രതുല്യാ)

വൈരികളെ സമരേ ആശ്രമമിന്നും സൂരസൂനുസദനേ

പാരാതയയ്ക്കുവാൻ വീരനാകുന്ന ഞാൻ

സാരമില്ലൊന്നിനും മാരാരിവിക്രമ!