വൃദ്ധതമനായിമരുവുന്നിവനുടയ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

വൃദ്ധതമനായിമരുവുന്നിവനുടയ ശുദ്ധതയതെന്തു പറവൂ!

അദ്ധ്യാപകന്റെ മമ സിദ്ധാന്തമെന്നിയേ

അദ്ധാ ഹരീഹിതം സാദ്ധ്യമാകില്ലിനി

വേളിയതിനായിനി വയം പോക ബാഹു

മേളമൊടു മിത്രസഹിതം