വാടാ തേ താതന്മാരെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

വാടാ തേ താതന്മാരെ കാടുപൂകിച്ചൊരു ഞാൻ

രൂഢകോപമമരേശവീടതഴൽകൂടുമാറു ചേർക്കും

മനസി പേർക്കും പടുത തീർക്കും സരസമാർക്കും