വരവാണികളേ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

വരവാണികളേ! മതിമതി താപം മതിമതി താപം

പരിചൊടു നിങ്ങടെ കാമിതമചിരാൽ

കരിവരഗമനേ, സഫലം സകലം

ചീർത്തമുദാന്വിതമർജ്ജുനതനയൻ

താർത്തേന്മൊഴിയെ വിവാഹം ചെയ്യും

ധൂർത്തരതാം ധൃതരാഷ്ട്രജനാദികൾ

ആർത്തിപിടിച്ചു ഗമിപ്പതു കാണാം

ഇത്ഥം മനസി നിനച്ചു വിശങ്കം

ചിത്തസുഖത്തിനൊടൊത്തു വസിപ്പിൻ