രേ രേ സുയോധന നീ നേരേ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

സംവത്തോൽക്കടഗർവിതാശയപയോവാഹപ്രധാനദ്ധ്വനി-

സ്പർദ്ധിപ്രസ്ഫുടസിംഹനാദനികരദ്ധ്വസ്താഖിലാശാന്തരാഃ

ഉത്തുംഗാമൃഷതപ്തകാഞ്ചനസമാനോഷ്ടതിതീക്ഷ്ണോക്ഷണാഃ

പൃത്വീശം സുബലാത്മജം തമചിരാദൂചുസ്തു പാർത്ഥാത്മജഃ

രേ രേ സുയോധന നീ നേരേ വാ ദുർമ്മതേ!

വീരനീ ഘടോൽക്കചൻ ഘോരഗദാഹതിയാൽ

പാരമായ മദമാശു തീർപ്പനിഹ പോരിനിന്നു മൂഢ!

അരചകീട പരിചൊലോടാതരികിൽ വാടാ!