രംഗം 9 ഹിഡിംബഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ഘടോൽക്കചൻ അഭിമന്യുവിനെ കൂട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് വരുന്നു.