രംഗം 6 ദ്വാരക ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് സത്യഭായും സുഭദ്രയും ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെയ്ത ശപഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.