രംഗം 5 ദൂതൻ പ്രവേശിക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ബലരാമനയച്ച ദൂതൻ ദുര്യോധനസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.