രംഗം 3 ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ദുര്യോധനന്റെ ശൃംഗാരപ്പദം