രംഗം 15 ദ്വാരക ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

വിവാഹാനന്തരം അഭിമന്യുവും സഹോദരന്മാരും ദ്വാരകയിൽ താമസിക്കുന്നു.