രംഗം 14 ദ്വാരകായ്ക്ക് സമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ദുര്യോധനാദികളോട് അഭിമന്യുവും സഹോദരന്മാരും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.