രംഗം 13 ദ്വാരകയ്ക്ക് സമീപം വഴി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന അഭിമന്യുവും സഹോദരന്മാരും വഴിയിൽ വെച്ച് ദുര്യോധനാദികളെ കാണുന്നു.