രംഗം 12 ദുര്യോധനനും മറ്റ് കൗരവാദികളും

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

നാരദൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ദുര്യോധനൻ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വെച്ച് ഇനി എന്ത് വേണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.