രംഗം 11 ദുര്യോധനനും നാരദനും

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ദുര്യോധനസമീപം ഏഷണയ്ക്കായ് നാരദൻ എത്തുന്നു.