രംഗം 10 ഈരാവാന്റെ സമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ഘടോൽക്കചനും അഭിമന്യുവും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകും വഴി ഈരാവാനുമായി കണ്ട് മുട്ടുന്നു. ഈരാവാൻ നാഗരാജാവിന്റെ മകൾ ആയ ഉലൂപിയിൽ അർജ്ജുനനുണ്ടായ മകൻ ആണ്.