രംഗം 1 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ശ്രീകൃഷ്ണനും പത്നിമാരും ശൃംഗാരസല്ലാപം.