മൂഢരാം തവ താതനാദികൾ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഈരാവാൻ

മൂഢരാം തവ താതനാദികൾ പേടിയോ ഗമിച്ചപോ-

ലാടൽ വരുവതിനിപ്പുറം നൃപകീട! പോകെട കശ്മലാ!

പടുതതടയുമൊരിടിയുമടിമലർ-

ഝടിതി തൊഴുതിടുമടികളാൽ

ഉടലു കടുകിനൊടിടൽപെടും

പടതുടരുകിൽ കുടിലാശയാ!