മാമുനിമാർമൗലിമണേ

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

മാമുനിമാർമൗലിമണേ! മാമകവിക്രമാധിക്യാ-

ലാമയമോടരിസഞ്ചയം കാടുകൾതോറും

താമസിപ്പതോർത്തു കാൺകിലോ,

പൊർവതിനൊരുമയിലിഹ ഭുവി വരുവതി-

നൊരു വിരുതൻ നഹി കരുതുക സുമതേ!

ദുർമ്മതികളവർക്കു ഞാൻ ധർമ്മരാജാലയം തന്നെ

ശർമ്മമോടിരിപ്പതിനഹോ നൽകു‌വൻ

ശീഘ്രം ദുർമ്മദമടക്കിയീ നൃപൻ

ഉടമയോടടലതിലടിമുടി പൊടിപെടു-

മുടനുടനടിയിടിപടുതയിലേറ്റവർ

ചൊൽപ്പെങ്ങും സമുദ്രമേഴും കെൽപ്പോടു കടന്നവനൊ-

രൽപ്പസരിത്തിനെക്കടപ്പാനൽപ്പവും ഭീതി

ഉൾപ്പൂവിൽ ഭവിക്കുമോ ചൊൽക,

ഉൽപ്പലലോചനാവേളി മമാത്മജ-

നിപ്പെഴുതൻപൊടു ചെയ്‌വതു കാണാം