ഭൂരിവിക്രമ ഞാൻ ഘടോൽക്കചൻ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

ഭൂരിവിക്രമ, ഞാൻ ഘടോൽക്കചൻ

മാരുതിസുതൻ രാക്ഷസേശ്വരൻ

വീരനാമഭിമന്യുവിപ്പുമാൻ നേരുചൊൽക നീ ആരിതെന്നതും?