ഭാഗിനേയ വത്സ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുശ്ശാസനൻ

ഭാഗിനേയ വത്സ, കേൾക്ക ഭാഷിതം മദീയമിന്നു

ഭാഗധേയവാരിധേ, ഭവിയ്ക്ക തേ ശുഭം

ദ്വാരകാപുരിയ്ക്കു വേളിചെയ്‌വതിന്നു പോക നല്ലു

കൗരവേന്ദ്ര, താമസമിതിങ്കലാവതോ?