പെരുത്തപർവ്വതത്തിനൊത്ത

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഭിമന്യു

പെരുത്തപർവ്വതത്തിനൊത്തഗാത്രമിന്നു ധാത്രിതന്നി-

ലുരത്തവൃക്ഷമിവ പതിക്കുമത്ര കാൺക നീയെടാ!

പതഗവരനൊടുരഗമൊരുവനതിതരാമെതിർക്കിലവനു

മതിയിൽ വരുമോ ഭയമൊരൽപ്പമതു നിനയ്ക്ക നീയെടാ!