പാർത്ഥിവഹതക

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഈരാവാൻ

പാർത്ഥിവഹതക! നിൻ ധൂർത്തുകൾ തീർത്തിരാവാൻ

പേർത്തുമാർത്തു പരപോർത്തലത്തിലിഹ ചീർത്ത നിന്ദകൾ

തവ മിടുക്കും ദ്രുതമടക്കും സുഖമൊടുക്കും