പാർത്ഥസുതന്മാരേ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പാർത്ഥസുതന്മാരേ, കേൾപ്പിൻ മൊഴി

ധൂർത്തു പെരുത്ത കുരുക്കളെയെല്ലാം

പോർത്തലസീമനി നേർത്തുടനേ പരം

ആർത്തിവളർത്തും എത്രവിചിത്രം

കല്യതവളാരും നിങ്ങൾ കുറേനാൾ

അല്ലൽവെടിഞ്ഞുടനിപ്പുരിതന്നിൽ

നല്ല വിനോദമൊടൊത്തു വസിപ്പിൻ

കല്യാണോദയപരമാനന്ദം