പാടവം നടിച്ചേവം മൂഢന്മാരേ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

പാടവം നടിച്ചേവം മൂഢന്മാരേ, ചൊന്നെന്നാൽ

ഈടെഴുന്നോരു വിപാടമേറ്റു പരമാടലിന്നു തേടും

വിരുതു പാടും വിരവൊടോടും വിനകൾ കൂടും

പോക നിങ്ങൾക്കു നല്ലു ചാകാതെ ദുർമ്മതേ!