പത്തിതാ വണങ്ങുന്നു

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഈരാവാൻ

പത്തിതാ വണങ്ങുന്നു പൂർവജാ പാർത്ഥനന്ദന, മൽസഹോദരാ!

സത്യമേഷ ഞാൻ സവ്യസാചിതൻ പുത്രനാമിരാവാൻ പരാക്രമീ