പങ്കജാക്ഷ പാഹി പാഹിമാം

രാഗം: 

മലഹരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഭിമന്യു

സുന്ദരീപരിണയാന്തരേ സപദൈ കോപയന്തമപി പൂർവ്വജം

സ്കന്ദതാതശുചിലോചനോപമവിലോചനം മധുരഭാഷിതൈഃ

സാന്ത്വയന്തമരവിധനേത്രമഖിലേശ്വരം ശ്രിതപരായണം

തുഷുവുഃ പ്രമുദിതാശയാ ഇതി പൃഥാസുതാത്മജനുഷോദരം

പങ്കജാക്ഷ! പാഹി പാഹിമാം രമാപതേ!

നിൻകഴൽസരോരുഹങ്ങൾ വന്ദാമഹേ ഭോ!

ശങ്കരപ്രിയങ്കര സുരേശമാധവ!

തിങ്കൾബിംബവക്ത്ര കൃഷ്ണ! ഭക്തവത്സല!

നിൻകൃപാകടാക്ഷമായതൊന്നുകൊണ്ടഹോ!

സങ്കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിന്നു തീർന്നു ചിന്മയ!