നിശ്ചിത്യ സർവ്വൈരിതി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

നിശ്ചിത്യ സർവ്വൈരിതി മിത്രവർഗ്ഗൈ-

സ്സാകം മഹീശോഥ നിജാത്മജേന

സ്വരം‌വരാർത്ഥം പ്രതി നന്ദസൂനോഃ

പുരിം പ്രതസ്ഥേ നിജപൗരുഷാഢ്യം