ധാത്രീനായക ഭവാന്റെ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

ധാത്രീനായക, ഭവാന്റെ വാർത്തയിന്നു പാർത്തുകാൺകി-

ലെത്രയും വിചിത്രമെന്നിതത്ര ചൊല്ലിടാം

ചക്രപാണി ബന്ധുവായ് ഭവിക്കിലായതിന്നു തർക്ക-

മുൾക്കുരുന്നിലൽപ്പവും നിനയ്ക്ക യോഗ്യമോ?