തിമർത്ത രണാങ്കണത്തിൽ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

തിമർത്ത രണാങ്കണത്തിൽ നിരർത്ഥമാക്കി നിൻബല-

മമർത്യനായകപുരേ അമർത്തീടുവൻ

കിമർത്ഥം നീയഹംഭാവ സമൃദ്ധിയോടിരിക്കുന്നു

സമർത്ഥനെങ്കിലോ നീയുമെതിർത്തീടുക