താവദുൽബണതരശരാ

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഈരാവാൻ

താവദുൽബണതരശരാസഗുണരാണദ്വിഗുണിത സിംഹനാദ-

വിത്രസ്തസമസ്തദിശാഹസ്തീന്ദ്രമസ്തക കമ്പനാന്ദോളിതവിശ്വ-

വിശ്വംഭരാഭാരപരിഫക്കനിശ്ശേഷശേഷഫണാമണ്ഡലേ, അതി-

ദ്രുതപ്രയോഗാലക്ഷ്യമാണബാണസന്ധാനമോക്ഷേ ആഖണ്ഡ-

ലാദിസൂരഷണ്ഡ, വിസ്മയനീയേ, മഹതി രണമഹേ, പ്രവൃദ്ധ-

മാനേ, തരോര്യുദ്ധനദീഷ്ണതാവിലോകനവിസ്മിതചേതാഃ സ്വയ-

മിരാവാനിത്ഥമകഥയൽ