തന്വി ശശിമുഖി നന്ദിമുതിരുമിവൾ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അത്രാന്തരേ നരകവൈരിസുതാവിവാഹം

ശ്രുത്വൈവമാകുലഹൃദം ദ്രുതമാഗതാം താം

മത്തേഭഗാം സസഹജാമഥ സത്യഭാമാം

പ്രീത്യാ വിലോക്യ മധുവൈരിരുവാച വാചം

തന്വി ശശിമുഖി നന്ദിമുതിരുമിവൾ തന്നോടുസഹിതമിന്നു

ഖിന്നഭാവയുതമമന്ദമെന്തഹോ മേ സന്നിധിയിങ്കൽ വന്നു

അന്തർമ്മുദാ രുചിരദന്തിഗമനജിതദന്തി രതിസമകാന്തേ

എന്തുതന്നെന്നാലുമന്തരം തെല്ലുമില്ലുദന്തമതു വദ കാന്തേ