ഝടിതി വികടവടിവൊടു

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രദംഷ്ട്രൻ

ഝടിതി വികടവടിവൊടുടലു കടുകടപ്പൊടിച്ചു പാടെ

കടുനിണങ്ങൾ കുടുകുടെക്കുടിപ്പനേഷ ഞാനെടാ!