ചൊടിച്ചവന്മദമുള്ളിൽ നടിച്ചീടും

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

ചൊടിച്ചവന്മദമുള്ളിൽ നടിച്ചീടും രിപുക്കളെ

പിടിച്ചു മസ്തകം തല്ലിപ്പൊടിച്ചീടുന്ന

തടിച്ചമൽഗദകൊണ്ടിട്ടടിച്ചു നിൻതലയിപ്പോൾ

ഉടച്ചീടും രണഭുവി മടിച്ചീടാതെ