ചീർത്തഗർവമോർത്തു സത്വരം 

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഭിമന്യു

ചീർത്തഗർവമോർത്തു സത്വരം കയർത്തെതിർത്ത നിന്റെ

മൂർത്തി കൂർത്തപത്രി(പത്രി=ശരം)കൾക്കുഭക്തമോർത്തുകൊൾകെടാ!

ധൂർത്തകീടരാക്ഷസാധമാ നിന്നെയുന്നു മൃത്യുവിന്നു നൽകുവൻ ദൃഢം