കർണ്ണൻ ശകുനിയാദി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

കർണ്ണൻ ശകുനിയാദി ഷണ്ഡന്മാരോടും നിന്നെ

ദണ്ഡപാണി പരിപൂർണ്ണമോദമൊടു ചൂർണ്ണമാക്കുമുടനേ

സമരഘടനേ വിജയഘടനേ കുടിലശഠനേ