കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീഷ്മർ

കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ മാധവന്റെ

ചിന്തയിന്നിതിന്നു ചേർന്നതല്ല നിർണ്ണയം

എന്തിനങ്ങു പോയിടുന്നു സാദ്ധ്യമാകയില്ല വേളി

ഹന്ത സീരപാണിയെ ചതിക്കുമേ ഹരി

മുൻപിലസ്സുഭദ്രയെ നിനക്കിതെന്നു വെച്ചിരുന്ന-

തുമ്പർക്കോന്റെ പുത്രനോടു ചേർത്തതില്ലയോ?