കുന്തീതനയന്മാർക്കു നിതാന്തം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

കുന്തീതനയന്മാർക്കു നിതാന്തം സന്താപങ്ങൾ വരുത്തിയൊരിവനെ

അന്തകനാശു വിരുന്നുകൊടുപ്പതി-

നെന്തൊരു സംശയമധുനാ ചിന്തയിൽ