കടുക്കും‌മസ്തകം

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഈരാവാൻ

കടുക്കും‌മസ്തകം തല്ലിപ്പൊടിക്കുമെന്നുരച്ചേറ്റം

ചൊടിക്കുന്നെന്തിനിങ്ങേതും മടക്കമില്ല

പൊടുക്കനേ ഭവാന്മാരെ ഒടുക്കുവാനൊരുമ്പെടും

തടുക്ക മൽക്കരമിതു മിടുക്കരെന്നാൽ