ഏവം രാക്ഷസരാജഭാഷിതസമോദ

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ഏവം രാക്ഷസരാജഭാഷിതസമോദാത്മാനമത്യാദരം

കംസരാതിസുതാവിവാഹചരിതം സർവ്വം ഹ്യൂലൂപീസുതം

ഉക്ത്വാ ഗോപുരമാപ ശൗരിനിലസ്യാത്മാനുജാഭ്യാം സമം

രക്ഷോവംശപയോംബുരാശിഭവഭാധീശോഥ വീരാഗ്രണീഃ