എന്തുചൊന്നു കിഴവാധമ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

എന്തുചൊന്നു കിഴവാധമ കുമതേ!

ഹന്ത നിന്മദമടക്കുവനധുനാ

കിന്തു പിതാവുരചെയ്ത വരത്തി-

നന്തരമാശു വരുത്തുവനിഹ ഞാൻ

തൃണസമനാകിയ നിന്നുടെ ഹുംകൃതി

രണഭുവി തീർത്തൊരു പതമാക്കാതെ

ഗുണനിധി ഞാനുമടങ്ങുവനല്ലാ

ക്ഷണതരമെന്നൊടു വരിക ദുരാത്മൻ!