എങ്കിലോ ഞാനഭിമന്യു

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഭിമന്യു

എങ്കിലോ ഞാനഭിമന്യു ശങ്ക വേണ്ടാ പാർത്ഥപുത്രൻ

വൻകൃപയെങ്കലുണ്ടാവാൻ നിൻകഴൽ വന്ദേ